TASARIM

Yurt İçi Tasarım Tescil Başvurusu

Tasarımlar, Türkiye’de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile korunmaktadır. Kanuna göre tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder.

Bir tasarımın 6769 sayılı SMK ile tescil edilerek korunabilmesi için yeni ve ayırt edici olması gerekmektedir. Tasarım; Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması hâlinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâlinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur. Kanunun ilgili maddesine göre, tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce; tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce, dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir.

Türkiye’de bir tasarımın koruma süresi 5 yıldır. Bu süreyi 5 yılda bir süresi içerisinde yenileme yapmak suretiyle 25 yıla kadar uzatmak mümkündür. Tasarım tescili çoklu ise bazı tasarımlardan vazgeçilerek kısmi yenileme de yapılabilmektedir.

Uluslararası Locarno Sınıflandırmasına göre, aynı alt sınıfta yer alması halinde birden çok tasarım için tek bir başvuru yapılabilir. Bu başvurulara çoklu başvuru denir.

Tasarım tescil süreci genel olarak aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 1. Başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şekli olarak incelenmekte ve yenilik kriterini sağlayıp/sağlamadığına yönelik araştırılmaktadır.
 2. Tasarım tescili, 3 ay süre ile yayınlanmaktadır. Varsa bu süre içinde 3. Kişi itirazı sunulabilmektedir.
 3. Yapılan itirazlar, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmekte ve itiraz sahibi haklı görülürse, yayınlanan tasarım tescili kısmen veya tamamen reddedilebilmektedir.
 4. Tasarım tescilinin yayını, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden itibaren 30 aya kadar ertelenebilmektedir. Bunun için ayrıca ilgili ücretin ödenmesi gerekmektedir. (Bu sayede firmaların pazarlama stratejileri doğrultusunda tasarımın kamuya açıklanma süreci uzayabilmektedir.)

Yapılacak tasarım tescilinin resmi kurum maliyeti, tasarımın renkli veya siyah beyaz olması, tescil başvurusu esnasında resmi kuruma sunulacak resimlerin sayısı ve başvurunun tekli veya çoklu (başvurunun birçok tasarımdan oluşması) olması durumlarına göre değişmektedir.

Verdiğimiz ilgili hizmetler:

 • - Yurt içi / Yurt dışı tasarım başvuruları (desen başvuruları dahil) ve tescil işlemlerinin yapılması
 • - Locarno sınıflandırmasına göre ürün bazlı sınıf belirlenmesi ve yenilik ön araştırması
 • - İtiraz/görüş dokümanlarının hazırlanması ve dosyalanması
 • - Hukuksal prosedürlerde kullanılmak üzere doküman desteği verilmesi
 • - Tasarım hükümsüzlüğüne dair 3. kişi görüşü verilmesi
 • - Bülten takibi
 • - Tasarım ile ilgili diğer tüm işlemler